இராஜேந்திர சோழனின் வரலாறு – பேராசிரியர். திரு. இல தியாகராஜன் அவர்களின் பேருரை.