தென்குமரியின் சரித்திரம் – அ.கா. பெருமாள்

125

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்களுக்கு ஓர் அரிச்சுவடி.

Guaranteed Safe Checkout
Extra Features
  • புத்தகம் 3 - 7 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
  • Worldwide Shipping
  • புத்தகம் இருப்பில் இல்லை என்றால், அதற்கான பணம் உங்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.

இந்நூல் வழக்கமான வரலாற்றுச் சான்றுகளை மட்டுமல்ல; நாட்டார் வழக்காறுகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது; அரிதான பழைய படங்களைக் கொண்டது.

வரலாற்று மாணவர்களுக்குப் பாட நால். அபூர்வமான தகவல்களைக்கொண்ட ஆவனாம். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்களுக்கு ஓர் அரிச்சுவடி.

Weight 0.4 kg