தமிழகச் சமுதாயப் பண்பாட்டுக் கலை வரலாறு

520

இந்நூல் தமிழ்நாட்டு மக்களின் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்து வந்த சமுதாயம், பண்பாடு மற்றும் கலை வரலாற்றினைத் தெளிவாக ஆய்ந்து விளக்குகின்றது. இந்நூல் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒன்றாகும்.

Guaranteed Safe Checkout
Extra Features
  • புத்தகம் 3 - 7 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
  • Worldwide Shipping
  • புத்தகம் இருப்பில் இல்லை என்றால், அதற்கான பணம் உங்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.

இந்நூல் தமிழ்நாட்டு மக்களின் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்து வந்த சமுதாயம், பண்பாடு மற்றும் கலை வரலாற்றினைத் தெளிவாக ஆய்ந்து விளக்குகின்றது. இந்நூல் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒன்றாகும். இதிலுள்ள ஒவ்வொரு இயலும் சரியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் உள்ள கலைவரலாறு பற்றிய இயல்கள் மிக நுட்பமாக எழுதப்பட்டுக் கலை வரலாறு பற்றி ஆய்வு செய்யும் மாணவர்களுக்குப் பெரிதும் உதவும் வகையிலும், முன்மாதிரியாகவும் சிறப்புற அமைந்துள்ளது.

Weight 0.25 kg