மெய்யியல்: கிரேக்கம் முதல் தற்காலம் வரை | எம்.எஸ்.எம். அனஸ்

210

Guaranteed Safe Checkout
Extra Features
  • புத்தகம் 3 - 7 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
  • Worldwide Shipping
  • புத்தகம் இருப்பில் இல்லை என்றால், அதற்கான பணம் உங்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.

ஆதி கிரேக்க காலம் முதல் பல்வேறு மெய்யியல் வரலாற்றுக் கால கட்டங்களில் மெய்யில் சிந்தனைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் வரலாற்றுப் பின்னணி என்பன இந்நூலின் வெளிப்படையான வடிவம். எனினும் இது மெய்யியல் வரலாற்று நூல் அல்ல. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்று விவரணத்துடன் மெய்யியலின் இயல்பு பிரச்சினை அணுகுமுறைகள் அதன் தனித்துவம் பற்றிய பரிசீலனையாகவும் மெய்யியல் வரலாற்று ஓட்டத்தினூடாக மெய்யியல் என்ன என்று அறிந்து கொள்ள உதவும் முயற்சியாகவும் இந்நூல் அமைகிறது.

Weight 0.25 kg