நாணய ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் வாங்க வேண்டிய , தமிழக அரசுளின் காசுகள் 38 நூல்கள் கொண்ட தொகுப்பு.

நாணய ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் வாங்க வேண்டிய , தமிழக அரசுளின் காசுகள் 38 நூல்கள் கொண்ட தொகுப்பு.

நாணயவியல் சார்ந்த நூற்கள்

தமிழகத் தொல்லியல் சான்றுகள் (அண்மைக்காலக் கண்டுபிடிப்புகள்) தொகுதி – 1 (1994)
Rs. 40

தமிழகத் தொல்லியல் சான்றுகள் (அண்மைக்காலக் கண்டுபிடிப்புகள்) தொகுதி – 3 (2004)
Rs. 60

தமிழகத் தொல்லியல் சான்றுகள் (அண்மைக்காலக் கண்டுபிடிப்புகள்) தொகுதி – 4 (2008)
Rs. 75

பல்லவர் காசுகள் (அண்மைக்காலக் கண்டுபிடிப்புகள்) (2004)
Rs.100

காசு இயல் கட்டுரைகள் (2005)
Rs. 60

சேதுபதி காசுகள் (2005
Rs. 40

தஞ்சை மராட்டியர் காசுகள் (2005)
Rs.60

ஆர்க்காடு நவாபுகளின் தமிழ்க்காசுகள் (2005)
Rs. 60

செஞ்சி நாயக்கர் காசுகள் (2005)
Rs.60

பாண்டியர் காசுகள் (2006)
Rs.60

சேரர் காசுகள் (வேணாடு, கொங்கு நாடு) (2006)
Rs. 60

சங்க காலக் காசுகள் (2006)
Rs.150

சங்க கால முத்திரைகள் (2008)
Rs.75

சங்க கால மோதிரங்கள் (2008)
Rs. 100

தமிழகக் காசுகள் (2014) (தமிழக அரசின் சிறந்த நூலுக்கான விருது பெற்ற நூல்)
Rs.1200

தமிழக முத்திரைகள் மோதிரங்கள் (2016)
Rs. 600

சம்புவராயர் காசுகள் (2017)
Rs. 120

மதுரை சுல்தானியர் காசுகள் (2018)
Rs.150

வரலாறு கூறும் சோழர் காசுகள் (2018)
Rs. 400

தமிழக முத்திரைக் காசுகள் (2018)
120

தமிழக நாயக்க மன்னர்கள் காசுகள் (தஞ்சை, மதுரை, செஞ்சி) (2019)
Rs. 800

தமிழகப் பாளையக்காரர், ஜமீன்தார் காசுகள் (2019)
Rs. 175

ஆய்வு நோக்கில் பல்லவர் காசுகள் (2019)
Rs. 600

தமிழகக் காசுகளில் எழுத்துகள் (2019)
Rs. 50

மறவர் நாட்டுக் காசுகள் (2020)
Rs. 200

ஆர்க்காடு நவாபு காசுகள் (2020)
Rs. 700

சங்கத் தமிழர் காசுகள் (2021)
Rs. 600

சங்க கால மலையமான் காசுகள் (2021)
Rs. 100

சங்ககாலச் சேரர் காசுகள் (2021)
Rs. 200

சங்ககாலச் சோழர் காசுகள் (2021)
Rs. 175

சங்க காலப் பாண்டியர் காசுகள் (2021)
Rs. 200

செஞ்சி நாயக்க மன்னர்கள் காசுகள் (2021)
Rs. 350

மதுரை நாயக்க மன்னர்கள் காசுகள் (2021)
Rs.300

தஞ்சை நாயக்க மன்னர்கள் காசுகள் (2021)
Rs. 400

தஞ்சாவூர் மராட்டிய மன்னர் காசுகள் (2021)
Rs. 200

பிற்காலப் பாண்டியர்காசுகள் (2021)
Rs. 400

வேணாடு சேரர் காசுகள் (2021) 38.
Rs. 200

பிற்காலக் கொங்குச் சேரர் காசுகள் (2021)
Rs. 200

நூல் கிடைக்குமிடம்:

Heritager.in
9786068908