திராவிட மொழிகளும் திராவிட மொழி ஆய்வுகளும்

முகவுரை

 • முன்னுரை
 • இந்தியத் துணைக்கண்ட மொழிச்சூழல்
 • திராவிடமும் தமிழும்
 • மொழிக்குடும்பங்களும் இனப்பாகுபாடுகளும்
 • மத்தியகால இலக்கியங்களில் திராவிட மொழிகள்
 • தற்கால ஆய்வுகளின் தொடக்கம்
 • இந்திய மொழிகள் அளவாய்வில்
  திராவிட மொழிகள்
 • இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புகளில்
  திராவிட மொழிகள்
 • திராவிட மொழி ஆய்வுகள்
 • திராவிட மொழி ஒப்பாய்வுகள்
 • திராவிட மொழி இழப்பு
 • குறிப்புகள்
 • பின்னிணைப்புகள்
 • அட்டவணைகள்
 • மேற்கோள் நூல் பட்டியல்

Download: Thiravida_mozhigalum_aaivum (PDF)