திராவிட மக்கள் வரலாறு – E. L. தம்பிமுத்து

உள்ளடக்கம்

 • முகவுரை – கே.ஏ.நீலகண்டன்
 • அபிப்பிராயங்கள் – கே.வீ.எஸ்.வாஸ்
 • பொருளடக்கம்
 • சரித்திரத்துக்கு முந்திய காலம்
 • ஆரியர் வருகை
 • ஆரியவர்த்தம் – தட்சின பாதம்
 • சரித்திரகாலத் தொடக்கம்
 • தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
 • கடைச்சங்க நூல்கள்
 • சங்க காலத்து தமிழ் அரசர்கள்
 • திராவிட நாட்டின் அரசியல்
 • தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
 • சோழர் பேரரசாட்சி
 • சோழரும் பாண்டியரும் 1070 – 1216
 • பாண்டியர் பேரரசாட்சி
 • தமிழ் அரச குடும்பங்களின் வீழ்ச்சி
 • பிந்திய சோழ பாண்டியர்காலத் தமிழ் இலக்கியம்
 • நாயக்கர் ஆட்சியும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியும்

பதிவிறக்கம் செய்ய: திராவிட மக்கள் வரலாறு (7.62 MB) (PDF வடிவம்)